Ochrana osobných údajov

 1. Základné ustanovenia

  1. Spracovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je: Ladislav Ernest - Skakavky.sk, IČO: 40886999 , so sídlom S. H. Vajanského 4998/43, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika (ďalej len „prevádzkovateľ“).

  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú mobil: +421 915 058 001, e-mail: info@skakavky.sk

  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

  4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

 2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona (ďalej len „plnenie zmluvy“),

   • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (ďalej len „oprávnený záujem”),

   • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len „súhlas”).

 3. Účel spracovania osobných údajov

  1. Účelom spracovania osobných údajov je

   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

   • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

  2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 4. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 5. Doba uchovávania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 6. Ďalšie príjemcovia osobných údajov

  1. Ďalšie príjemcovia osobných údajov sú osoby

   • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

   • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

   • zaisťujúce marketingové služby.

  2. Prevádzkovateľ nemá  v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailových služieb / cloudových služieb.

 7. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

   • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona.

   • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona.

   • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona.

   • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona.

   • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.

   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

  2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 8. Podmienky zabezpečení osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 9. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.


  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2024